ေခ်းေငြဆပ္မည့္ရက္ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း လမ္းညႊန္

အကယ္၍ သတ္မွတ္ရက္မွာ ျပန္လည္ေပးဆပ္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါက သင္ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

စိတ္မပူပါနဲ႕။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ Customer မ်ားကို အစဥ္အၿမဲဂရုစိုက္ၿပီး အခက္အခဲမ်ားကိုလဲ နားလည္ပါတယ္။ ျပန္လည္ေပးဆပ္ဖို႔အတြက္ အခက္အခဲရွိခဲ့ပါက ေအာက္ပါ ၃ ခ်က္ထဲက တစ္ခ်က္ကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။

  • 1 ထိုေန႔မွာ က်သင့္ၿပီးတဲ့ ဝန္ေဆာင္ခနဲ႕ ေနာင္ထပ္တိုးယူေသာ ကာလအတြက္က်သင့္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ေပးၿပီးေတာ့ ကာလထပ္တိုးျခင္း။
    ဥပမာ - Customer ဟာ ၅၀၀၀၀ ေခ်းယူစဥ္က ၁၀ ရက္မွာ ဆပ္မယ္လို႔ သေဘာတူထားေပမယ့္ ၁၀ ရက္ျပည့္တဲ့အခါမွာ မဆပ္ႏုိင္ပဲ ေနာက္ ၇ ရက္ေနမွ ဆပ္မယ္ဆိုပါစို႔။ ဒီလိုဆိုရင္သူဟာ ၁၀ ရက္အတြက္ ဝန္ေဆာင္ခ ၅၀၀၀ က်ပ္ နဲ႔ ေနာက္ထပ္တိုး ၇ ရက္အတြက္ ဝန္ေဆာင္ခ ၃၅၀၀ ေပါင္းၿပီး ၈၅၀၀ က်ပ္သာ အရင္ေပးထားႏုိင္ပါတယ္။ ေနာင္ ၇ ရက္အၾကာမွာ ျပန္ဆပ္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ စတင္ေခ်းယူပမာဏျဖစ္တဲ့ ၅၀၀၀ က်ပ္ကုိသာ ေပးႏုိင္ပါတယ္။
  • 2 တကယ္လို႔ ရက္ျပည့္တဲ့ေန႔မွာ မူရင္းပမာဏေကာ ဝန္ေဆာင္ခေကာ မေပးႏိုင္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ Prolongation ေငြအေနနဲ႔ ၅၀၀၀ က်ပ္ကို ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ေငြကို ဆက္လက္ယူထားၿပီး ျပန္လည္ေပးအပ္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ စုစုေပါင္း က်သင့္တဲ့ ဝန္ေဆာင္ခနဲ႔ေခ်းယူေငြကို တစ္ေပါင္းတည္း ေပးဆပ္ႏုိင္ပါတယ္။ အျမန္ဆံုးျပန္လည္ေပးဆပ္ဖို႔ေတာ့ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။
  • 3 တက္ႏုိင္သမွ် ျဖစ္တဲ့နည္းနဲ႕ ျပန္လည္ဆပ္ေပးဖို႔ တိုက္တြန္းပါတယ္။ ျပန္လည္ဆပ္ျပဳျခင္း မလုပ္ပဲ ေရွာင္ဖယ္ေနမယ္ဆိုပါက သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအရ အေရးယူသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။