Micromoney မွာ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးဟာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ မိသားစုဝင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဝန္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္ျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ဖို႔ အလားအလာဟာ ပိုမိုမ်ားျပားပါတယ္။

ေန႔စဥ္ အေရးတႀကီးေငြလိုအပ္သူမ်ားကို အလြယ္ကူဆံုးနဲ႔ အျမန္ဆံုးေျပလည္ႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ ကူညီပါတယ္။

ဒီလို ေခ်းေငြမ်ားေပးရာမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ဆန္းသစ္တဲ့ နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ ကူညီေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ တဟုန္ထိုးတိုးတက္ေနတဲ့ စီးပြားေရးျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ကၽြႏ္ုပ္တို႔နဲ႔ လက္တြဲဖို႔ သင့္အား ဖိတ္ေခၚပါတယ္။

လက္ရွိမွာ ေအာက္ပါ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိပါတယ္။ သင့္အားအစဥ္အၿမဲႀကိဳဆိုေနပါတယ္။

  လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္မ်ား

  • စီမံခန႔္ခြဲမႈမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ ကိုရရွိရန္ တာဝန္ယူျခင္း
  • ကုမဏီ၏ ျဖစ္နိုင္ေျခရွိေသာ ေဖာက္သည္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ကိုင္တြယ္ၿပီး ေစ်းကြက္တြင္ ကၽြန္ု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈကို အခ်ိန္မွီ ပံ့ပိုးနိုင္ျခင္း
  • ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာၿပီး ျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားကို အစီအရင္ခံျခင္း
  • ေဖာက္သည္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အစီအရင္ခံစာရွိျခင္း
  • မိမိ၏လမ္းေၾကာင္းတြင္ ေငြးေၾကး ျပတ္လပ္မႈမရွိေစရန္ ေသခ်ာမႈရွိျခင္း
  • ေဖာက္သည္မ်ား၏ အေၾကာင္းျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ခ်င့္ခ်ိန္တုန႔္ျပန္မႈမ်ားကို ကုမၸဏီထံသို႔ တင္ျပျခင္း
  • ေန႔စဥ္အစီအရင္ခံစာမ်ားကို တင္ျပရန္အတြက္ ညေနတိုင္းျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ျခင္း
  • ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေငြေၾကးအေရာင္းကုန္ တိုးတက္မႈရွိေအာင္ အစြမ္းကုန္ အားစိုက္မႈရွိျခင္း
  • မၾကာမၾကာေပးအပ္ေသာ အလုပ္ကိစၥတာဝန္မ်ားကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
  • ၁၀ လုပ္ငန္းႏွင့္ဆိုင္ၿပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ အရည္အေသြးႏွင့္ အခ်ိန္အားျဖင့္၊ ေဖာက္သည္၏ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိျခင္း
  • ၁၁ လက္ရွိေဖာက္သည္ႏွင့္ ေဖာက္သည္သစ္မ်ားမွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြမ်ားကို တိုးပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
  • ၁၂ ေပးအပ္ထားေသာ အေကာင့္( account ) မ်ားကိုုုု စီစဥ္ထားေသာ ဖုန္းေခၚဆိုမႈ စက္ဝန္းမ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ ေကာင္းမြန္ေဖာ္ေရြေသာ ေျပာဆိုျပဳမူမႈရွိျခင္း
  • ၁၃ MicroMoney call center ၏ ႀကီးမားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ေမၽွာ္မွန္း အေရာင္းႏႈံန္းရရွိေအာင္ ၄င္းႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ တာဝန္မ်ားအားလုံးကို ေဆာင္ရြယ္ရန္

  လိုအပ္ခ်က္မ်ား

  • ဧည့္ႀကိဳသို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ေရးစင္တာတြင္ အေတြ႕အႀကံဳ ၁ ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၂ ႏွစ္ရွိရမည္။
  • မန္မာစကားျဖင့္ဆက္သြယ္ရာတြင္ ေကာင္းမြန္စြာေျပာတတ္ရမည္။
  • အဂၤလိပ္စာအေျခခံ တတ္သိရမည္။
  • အခက္အခဲေျဖရွင္းရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္ရမည္။
  • ဖိအားမ်ားေအာက္တြင္ လုပ္ႏိုင္ရမည္။
  • မိမိကိုယ္တိုင္ႀကိဳးစားတတ္သူျဖစ္ရမည္။
  • လမ္းညႊန္မႈအနည္းငယ္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိတတ္ရမည္

  ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပံပိုးသည့္အရာမ်ားမွာ

  • မိသားစုကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းခြင္
  • တဟုန္ထိုးတိုးတတ္ေနေသာ လုပ္ငန္း
  • ေကာင္းမြန္ေသာလစာႏွင့္ လစဥ္ဆုေၾကးေငြမ်ား
  • သင္ေကာင္းမြန္စြာအလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အင္တာနက္

  လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္မ်ား

  • ေခ်းေငြယူထားေသာသူမ်ားမွ ျပန္ေပးေငြရရွိေအာင္ ထုတ္ေဖၚျခင္း
  • အေႂကြးတင္သူမ်ားကို ေပးေခ်မႈရရွိေအာင္ ဆက္သြယ္ရန္ ေငြေၾကးခန႔္ခြဲသူႏွင့္ အတူအလုပ္လုပ္ျခင္း
  • အေႂကြးတင္ေနသူမ်ားဆီသို႔ ေကာက္ခံေသာ ဖုန္းအထြက္ေခၚဆိုျခင္း
  • Company သို႔ျပန္ေပးဆပ္ရန္ လြန္ေနေသာအေႂကြးမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစျခင္း
  • ဖုန္းႏွင့္ စုံစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္း အစီအစဥ္ႏွင့္ စကားလုံးမ်ားအတိုင္း ေျဖၾကားျခင္း
  • အေႂကြးတင္ေနသူမ်ားႏွင့္ အေႂကြးေက်ရန္ အတူေဆာင္ရြက္ျခင္း
  • ေဖာက္သည္ႏွင့္ ယခင္အေႂကြးေပးေျခမႈစီစဥ္ထားျခင္အေပၚ အဆက္မျပတ္ဆက္သြယ္မႈရွိျခင္း
  • အေႂကြးတင္ေနသူႏွင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း ေနရာခ်ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္း
  • တိက်ၿပီး ေနာက္ဆုံးျဖစ္ေသာ ေဖာက္သည္၏ အေကာင့္ (account) ႏွင့္ပက္သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ထိမ္းသိမ္းျခင္း
  • ၁၀ လိုအပ္သည့္အခါတြင္ ဥပေဒအမႈေဆာင္မ်ား စာေရးမ်ားႏွင့္ အတူလက္တြဲလုပ္ကိုင္ျခင္း
  • ၁၁ ရရွိေသာ ခ်က္လက္မွတ္ (cheques) ႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ားကို ေန႔စဥ္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ျခင္း၊ စာရင္းသြင္းျခင္း
  • ၁၂ ေဖာက္သည္၏ ေပးေဆာင္ရန္က်န္ရွိေငြမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း
  • ၁၃ ေဖာက္သည္ႏွင့္ အတည္ျပဳသေဘာတူညီမႈရရွိရန္ ညႇိႏွိုင္းျခင္း
  • ၁၄ အေႂကြး ေကာက္ခံမႈကိစၥမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္မႈ ရယူျခင္း
  • ၁၅ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈတိုင္းကို သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ၿပီး ျပည့္စုံေသာ မွတ္တမ္းမ်ားျဖင့္ ထိမ္းသိမ္းျခင္း
  • ၁၆ ေန႔စဥ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚ တိုးတက္မႈမ်ားကို အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္သို႔ အစီအရင္ခံျခင္း

  လိုအပ္ခ်က္မ်ား

  • ဧည့္ႀကိဳသို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ေရးစင္တာတြင္ အေတြ႕အႀကံဳ ၁ ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၂ ႏွစ္ရွိရမည္။
  • မန္မာစကားျဖင့္ဆက္သြယ္ရာတြင္ ေကာင္းမြန္စြာေျပာတတ္ရမည္။
  • အဂၤလိပ္စာအေျခခံ တတ္သိရမည္။
  • အခက္အခဲေျဖရွင္းရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္ရမည္။
  • ဖိအားမ်ားေအာက္တြင္ လုပ္ႏိုင္ရမည္။
  • မိမိကိုယ္တိုင္ႀကိဳးစားတတ္သူျဖစ္ရမည္။
  • လမ္းညႊန္မႈအနည္းငယ္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိတတ္ရမည္

  ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပံပိုးသည့္အရာမ်ားမွာ

  • မိသားစုကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းခြင္
  • တဟုန္ထိုးတိုးတတ္ေနေသာ လုပ္ငန္း
  • ေကာင္းမြန္ေသာလစာႏွင့္ လစဥ္ဆုေၾကးေငြမ်ား
  • သင္ေကာင္းမြန္စြာအလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အင္တာနက္

စိတ္ဝင္စား၍ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ မိမိ၏ CV ေဖာင္/Resume အား hr@money.com.mm