သင့္ကိုယ္ေရးကိုုယ္တာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ႀကိဳသံုးေငြ

ကၽြႏု္ပ္ ကို 15 ရက္ အသံုးျပဳပါမယ္

ပထမအႀကိမ္မွာ ၅၀၀၀၀ မွသာစေခ်းပါတယ္။
ေခ်းေငြပမာဏ
က်ပ္
ေခ်းေငြ ျပန္ဆပ္မႈ
က်ပ္
ျပန္ေပးရမည့္ေန႔မွာ

ေခ်းေငြရရွိရန္ လြယ္ကူသည့္ အဆင့္ (4) ဆင့္

 • 1 ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားမည္
  ေခ်းေငြေလွ်ာက္လႊာကို ၅မိနစ္အတြင္း ျပီးျပည့္စံုေအာင္ ျဖည့္စြက္ပါ။
 • 2 အတည္ျပဳခ်က္ ရယူပါ။
  ၂၄နာရီအတြင္း သင့္ရဲ့ ေခ်းေငြကို အတည္ျပဳခ်က္ရယူပါ။
 • 3 သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထိုးပါ။
  သင္၏ အီးေမးလ္ လိပ္စာကို ေခ်းေငြ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးပါ။
 • 4 ေခ်းေငြကို လက္ခံရယူပါ။
  ေခ်းေငြကို ဘဏ္၏ ျပည္တြင္းေငြလႊဲျဖင့္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ေငြလႊဲ ၀န္ေဆာင္မႈျဖင့္လည္းေကာင္း လက္ခံရယူပါ။

ဘာေၾကာင့္ အေသးစားေခ်းေငြကို ေရြးခ်ယ္ရတာလဲ။

 • ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ ကုန္က်စရိတ္ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ ကုန္က်စရိတ္
 • ရိုးရွင္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ ရိုးရွင္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္
 • အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိျပီးသည္နွင့္ ေခ်းေငြကို ခ်က္ခ်င္းလႊဲေပးျခင္း အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိျပီးသည္နွင့္ ေခ်းေငြကို ခ်က္ခ်င္းလႊဲေပးျခင္း
 • သင့္အတြက္ ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ေနရာမဆို အျမဲရွိေနျခင္း သင့္အတြက္ ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ေနရာမဆို အျမဲရွိေနျခင္း
 • အဆင္ေျပေသာ ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးမႈႏွင့္ ျပန္လည္ ေပးဆပ္မႈစနစ္ အဆင္ေျပေသာ ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးမႈႏွင့္ ျပန္လည္ ေပးဆပ္မႈစနစ္
 • ပိုမိုလြယ္ကူတဲ့ ဘ၀ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ပိုမိုလြယ္ကူတဲ့ ဘ၀ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း